Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení k informační povinnosti (zásady ochrany osobních údajů / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR), Obecné informace o ochraně údajů. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, rakouský zákon o telekomunikacích z roku 2003 (Telekommunikationsgesetz), dále jen TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás seznámíme s nejdůležitějšími aspekty zpracování údajů.

Obecné informace o ochraně údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás seznámíme s nejdůležitějšími aspekty zpracování údajů.

Poznámka ke správci údajů

Správcem, který odpovídá za zpracování údajů na této webové stránce, je: Robotunits GmbH Dr. Walter Zumtobel Straße 2 6850 Dornbirn T +435572 22000 200 info@robotunits.com Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.)

Ochrana údajů a používání našich webových stránek

Používání našich webových stránek je obecně možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud jsou na našich stránkách shromažďovány osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), děje se tak vždy pokud možno dobrovolně. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu. Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná. Osobní údaje jsou informace, jako je jméno, adresa nebo e-mailová adresa, které lze přímo přiřadit k vaší osobě. Shromažďování a používání osobních údajů, které nám poskytnete, slouží ke zpracování objednávky, doručení zboží a zpracování platby. Na základě obdržených informací si vyhrazujeme právo navrhnout jiný způsob platby, než který jste si zvolili, pokud to bude nutné. Dále vaše údaje používáme k tomu, abychom vás informovali o objednávkách, nabídkách a službách. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů bychom rádi upozornili, že ukládáme údaje poskytnuté našimi zákazníky. S poskytnutými údaji bude nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Informace, blokování, mazání

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo na bezplatné informace o svých uložených údajích a případně právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud si nepřejete dostávat informace o našich nabídkách a službách, stačí zaslat neformální dopis, e-mail nebo fax na adresu: Robotunits GmbH Dr. Walter Zumtobel Straße 2 A 6850 Dornbirn Österreich T +43 / 5572 / 22000 – 200 F +43 / 5572 / 22000 – 9200 info@robotunits.com

Typy shromažďovaných údajů

Osobní údaje, které tato aplikace zpracovává samostatně nebo prostřednictvím třetích stran, zahrnují: sledovací údaje; údaje o používání; počet uživatelů; město; informace o zařízení; statistiky relací; informace o prohlížeči; odpovědi na otázky; kliknutí; stisky kláves; záznamy pohybového senzoru; pohyby myši; pozice rolování; doteky. Úplné informace o každém typu zpracovávaných osobních údajů jsou uvedeny v určených částech těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo v bodech ve vysvětlujících textech zobrazovaných před shromažďováním údajů. Osobní údaje mohou být poskytnuty dobrovolně uživatelem nebo v případě údajů o používání automaticky shromážděny při používání této aplikace. Není-li uvedeno jinak, je poskytnutí všech údajů požadovaných touto aplikací povinné. Pokud uživatel odmítne údaje poskytnout, může to mít za následek, že tato aplikace nebude moci uživateli poskytovat své služby. V případech, kdy je v této aplikaci výslovně uvedeno, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, se uživatelé mohou rozhodnout tyto údaje neposkytnout, aniž by to mělo jakýkoli vliv na dostupnost nebo fungování služby. Uživatelé, kteří si nejsou jisti, které osobní údaje jsou povinné, mohou kontaktovat poskytovatele. Jakékoli použití souborů cookie – nebo jiných sledovacích nástrojů – touto aplikací nebo poskytovateli služeb třetích stran, které tato aplikace využívá, je určeno k poskytování služby požadované uživatelem a k veškerým dalším účelům popsaným v tomto dokumentu a případně v zásadách používání souborů cookie. Uživatelé odpovídají za všechny osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo zpřístupněné prostřednictvím této aplikace a potvrzují, že získali souhlas s předáním jakýchkoli osobních údajů třetích stran do této aplikace.

Způsob a místo zpracování údajů

Způsoby zpracování Poskytovatel zpracovává údaje uživatelů řádným způsobem a přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu a neoprávněnému předání, změně nebo zničení údajů. Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů nebo systémů založených na informačních technologiích v souladu s organizačními postupy a praktikami, které jsou konkrétně zaměřeny na uvedené účely. Kromě správce údajů mohou tuto aplikaci obsluhovat, a tedy mít přístup k údajům, i další interní (lidské zdroje, prodej, marketing, právní oddělení, správci systému) nebo externí osoby – a v takovém případě jsou tyto osoby, pokud je to nutné, určené správcem údajů jako zpracovatelé (např. poskytovatelé technických služeb, doručovací společnosti, poskytovatelé hostingu, IT společnosti nebo komunikační agentury). Aktuální seznam těchto osob si můžete kdykoli vyžádat od poskytovatele. Právní základy zpracování Poskytovatel může zpracovávat osobní údaje uživatelů pouze v případě, že platí jedna z následujících podmínek:
 • Uživatelé udělili svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů. Poznámka: V některých jurisdikcích může být poskytovateli povoleno zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel nevznese námitku proti takovému zpracování („opt-out“), aniž by se musel spoléhat na souhlas nebo jiný z následujících právních základů. To však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropskému právu na ochranu osobních údajů.
 • Shromažďování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a/nebo pro opatření před uzavřením smlouvy.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na poskytovatele vztahuje.
 • Zpracování souvisí s úkolem prováděným ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené poskytovateli.
 • Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele nebo třetí strany.
V každém případě vám poskytovatel rád poskytne informace o konkrétním právním základu, na němž je zpracování založeno, zejména zda je poskytnutí osobních údajů zákonnou nebo smluvní povinností nebo předpokladem pro uzavření smlouvy. Místo Údaje budou zpracovávány v prostorách poskytovatele a na všech dalších místech, kde se nacházejí subjekty zapojené do zpracování údajů. V závislosti na místě, kde se uživatelé nacházejí, může přenos dat zahrnovat přenos údajů uživatele do jiné země, než je jeho země. Chcete-li se dozvědět více o místě zpracování předávaných údajů, můžete nahlédnout do části obsahující podrobné informace o zpracování osobních údajů. Uživatelé mají rovněž právo být informováni o právním základu předávání údajů do země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem nebo je zřízena dvěma či více zeměmi, jako je například OSN, a o bezpečnostních opatřeních, která poskytovatel přijal na ochranu jejich údajů. Pokud k takovému předání dojde, může se o něm uživatel dozvědět více informací v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktovat poskytovatele pomocí informací uvedených v části Kontakt.

Doba uchovávání

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou vzhledem k účelu, pro který byly shromážděny. Proto platí:
 • Osobní údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem budou uchovávány až do úplného splnění této smlouvy.
 • Osobní údaje shromážděné za účelem ochrany oprávněných zájmů poskytovatele budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění těchto účelů. Více informací o oprávněných zájmech poskytovatele naleznete v příslušných částech tohoto dokumentu nebo je můžete získat od poskytovatele.
Poskytovatel je dále oprávněn uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud uživatel s takovým zpracováním souhlasil a pokud tento souhlas nebyl odvolán. Kromě toho může být poskytovatel povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo na příkaz orgánu veřejné moci. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na přístup, právo na výmaz, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze uplatnit po uplynutí doby uchovávání.

Účely zpracování

Osobní údaje o uživateli jsou shromažďovány za účelem poskytování služby poskytovatelem a dále za účelem plnění jeho zákonných povinností, reakce na žádosti o vymáhání práva, ochrany jeho práv a zájmů (nebo práv a zájmů uživatelů či třetích stran), odhalování škodlivých nebo podvodných aktivit. Kromě toho jsou údaje shromažďovány pro následující účely: Zobrazení obsahu z externích platforem, analytika a ochrana proti spamu. Podrobnější informace o těchto účelech zpracování a osobních údajích používaných pro jednotlivé účely naleznou uživatelé v části „Podrobné informace o zpracování osobních údajů“ tohoto dokumentu.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pro následující účely pomocí následujících služeb:

Předávání údajů

Společnost Robotunits GmbH neprodává ani nepronajímá vaše osobní údaje neoprávněným třetím stranám. S vašimi osobními údaji bude vždy zacházeno důvěrně a třetím stranám budou předány pouze v případě, že to bude nezbytné pro účely zpracování nebo plnění smlouvy.

Používání souborů cookie

Některé naše internetové stránky používají takzvané soubory cookie, aby pro vás byla naše internetová nabídka uživatelsky příjemnější a bezpečnější a abyste mohli nakupovat co nejpohodlněji. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače. Při tomto procesu se neukládají žádné osobní údaje. Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „session cookies“ (česky: „relační soubory cookie“). Tyto soubory jsou platné pouze po dobu vaší návštěvy internetového obchodu a jsou nutné pro zpracování objednávky. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může dojít k omezení funkčnosti těchto webových stránek, zejména internetového obchodu.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:
 • typ a verzi prohlížeče
 • použitý operační systém
 • odkazující URL adresu
 • název hostitele přistupujícího počítače
 • čas požadavku serveru
Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky protiprávního použití. Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ navazujících dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu. Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři je proto založeno výhradně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Oprávněnost postupů zpracování údajů provedených do odvolání souhlasu není tímto odvoláním dotčena.

Registrace na těchto webových stránkách

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat a využívat tak další funkce webu. Údaje zadané za tímto účelem používáme pouze pro účely využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci je třeba uvést v plném rozsahu. V opačném případě registraci odmítneme. V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, využíváme k informování e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Zpracování údajů zadaných při registraci je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí, když nám pošlete neformální zprávu e-mailem. Oprávněnost již provedeného zpracování údajů není odvoláním souhlasu dotčena.

Uchovávání údajů z internetového obchodu

Rádi bychom upozornili, že pro účely zjednodušení nákupního procesu a následného plnění smlouvy jsou provozovatelem internetového obchodu v rámci souborů cookie ukládány údaje o IP adrese majitele připojení, jméno, e-mailová adresa, údaje o společnosti, adresa, telefon/fax i individuální heslo kupujícího. Údaje, které poskytujete, jsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu. Žádné údaje nejsou předávány třetím stranám, s výjimkou předání nezbytných údajů přepravní/spediční společnosti, kterou jsme pověřili dodáním zboží, a našemu daňovému poradci za účelem plnění našich povinností podle daňových předpisů. Po zrušení nákupního procesu budou údaje, které jsme v jeho průběhu uložili, vymazány. V případě uzavření smlouvy se všechny údaje ze smluvního vztahu uchovávají až do uplynutí doby uchovávání podle daňových předpisů (7 let). Údaje o jménu, adrese, zakoupeném zboží a datu nákupu budou uchovávány až do uplynutí záruky na výrobek (10 let). Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo písm. b) (nezbytné pro plnění smlouvy) GDPR.

Údaje pro zasílání newsletteru

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám. Údaje zadané v registračním formuláři pro zasílání newsletteru jsou zpracovávány výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas s uchováváním údajů a e-mailové adresy a s jejich používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ v newsletteru. Oprávněnost již provedených operací zpracování údajů není odvoláním souhlasu dotčena. Údaje, které nám poskytnete za účelem odběru newsletteru, u nás budou uloženy, dokud se z odběru newsletteru neodhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou vymazány. Údaje, které ukládáme pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou zónu), nejsou těmito ustanoveními dotčeny.

HubSpot

Pro naše online marketingové aktivity používáme HubSpot. Jedná se o integrované softwarové řešení, které používáme k pokrytí různých aspektů našeho online marketingu. Patří mezi ně mimo jiné:
 • správa obsahu (webové stránky a blog)
 • e-mailový marketing (newslettery a automatické rozesílání, např. za účelem stahování)
 • zveřejňování obsahu na sociálních sítích a jejich přehledy
 • přehledy (např. zdroje návštěvnosti, přístupy atd.)
 • správa kontaktů (např. segmentace uživatelů & CRM)
 • vstupní stránky a kontaktní formuláře
Naše služba přihlášení umožňuje návštěvníkům našich webových stránek dozvědět se více o naší společnosti, stáhnout si obsah a poskytnout své kontaktní údaje a další demografické informace. Tyto informace, stejně jako obsah našich webových stránek, jsou uloženy na serverech našeho softwarového partnera HubSpot. Můžeme je použít ke kontaktování návštěvníků našich webových stránek a ke zjištění, které služby naší společnosti jsou pro ně zajímavé. Na všechny informace, které shromažďujeme, se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Všechny shromážděné informace používáme výhradně k optimalizaci našeho marketingu HubSpot je softwarová společnost z USA s pobočkou v Irsku. Kontakt: HubSpot 2nd Floor 30 North Wall Quay Dublin 1, Ireland, Telefon: +353 1 5187500. Společnost HubSpot je certifikována podle podmínek „Štítu EU-USA na ochranu soukromí“ (https://www.privacyshield.gov/welcome) a podléhá pečeti ochrany osobních údajů společnosti TRUSTe a rámci „Safe Harbor“ mezi USA a Švýcarskem.. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti HubSpot Další informace o souborech cookie používaných společností HubSpot najdete zde.

Analytické nástroje a reklama Matomo

Tyto webové stránky používají open source službu pro analýzu webu Matomo.

Pomocí systému Matomo jsme schopni shromažďovat a analyzovat údaje o používání našich webových stránek návštěvníky. Díky tomu můžeme mimo jiné zjistit, kdy došlo k jakému zobrazení stránek a z jakého regionu pocházejí. Shromažďujeme také různé soubory protokolů (např. IP adresu, odkaz, použité prohlížeče a operační systémy) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí určité akce (např. kliknutí, nákupy atd.).

Použití tohoto analytického nástroje se zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Anonymizace IP
Při analýze používáme anonymizaci IP adresy pomocí nástroje Matomo, což znamená, že vaše IP adresa je před analýzou zkrácena, takže ji k vám již nelze jednoznačně přiřadit.

Hostování
Matomo hostujeme výhradně na našich vlastních serverech, takže všechna analytická data zůstávají u nás a nejsou předávána dál.

Google Analytics 4

Služby uvedené v této části umožňují poskytovateli sledovat a analyzovat návštěvnost a sledovat chování uživatelů.

Google Analytics 4 je webová analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited (dále jen „společnost Google“).

Společnost Google používá shromážděná data ke sledování a studiu způsobu používání této aplikace, k podávání zpráv o její aktivitě a k jejich sdílení s dalšími službami společnosti Google.

Společnost Google může shromážděné údaje použít ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. V nástroji Google Analytics 4 se IP adresy používají v okamžiku sběru a poté se vymažou před uložením dat v datovém centru nebo na serveru. Uživatelé se mohou dozvědět více v oficiální dokumentaci společnosti Google.

Zpracovávané osobní údaje: počet uživatelů; informace o prohlížeči; informace o zařízení; údaje o používání; statistiky relace; město; sledovací údaje.

Místo zpracování: Irsko – Zásady ochrany osobních údajůOdhlásit se.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „společnost Google“).

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek na základě různých charakteristik. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webové stránky vstoupí na webovou stránku. Pro účely analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, čas strávený návštěvníkem na webových stránkách nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy jsou předávány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Zpracování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před neoprávněným automatizovaným špehováním a před spamem.

Další informace o reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících odkazech: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Plugin prohlížeče

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování údajů

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci „demografických charakteristik“ služby Google Analytics. Ta umožňuje vytvářet přehledy obsahující údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tyto údaje pocházejí z reklamy založené na zájmu společnosti Google a z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je uvedeno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

AdWords a sledování konverzí

Tyto webové stránky používají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké (dále jen „společnost Google“).

V rámci služby Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po 30 dnech a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nezískávají však žádné informace, na jejichž základě by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že snadno deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí společnosti Google v uživatelském nastavení svého internetového prohlížeče. Nebudete pak tedy zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání „konverzních souborů cookie“ je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Další informace o službě Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o ukládání souborů cookie a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu nebo „podobných cílových skupin“ ve službě AdWords. Společně se společností Google tak můžeme zajistit, abyste dlouhodobě viděli méně nezajímavých reklamních bannerů. Když navštívíte naše webové stránky, anonymizované údaje o navštívených stránkách se ukládají do souborů cookie a tyto soubory cookie mohou být analyzovány na stránkách třetích stran, které se účastní sítě Google Display Network, aby vám byla v reklamních bannerech poskytována reklama, která je v souladu s vašimi předchozími zájmy o naše produkty. Shromažďovány jsou pouze anonymní údaje, tj. údaje, které nejsou přiřazeny k vaší osobě (žádná jména ani adresy). Nejsme tudíž schopni identifikovat návštěvníky. V žádném případě nebudou údaje předávány webům, na kterých se zobrazují naše bannery. Další informace o používání reklamy společností Google naleznete na adrese http://www.google.com/policies/technologies/ads/. Pokud si tuto službu u našich produktů nepřejete, můžete ji deaktivovat jednoduchým kliknutím myší (http://www.google.com/settings/ads/). Používání souborů cookie mnoha poskytovatelů třetích stran můžete také deaktivovat na stránce pro deaktivaci Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/). Soubory cookie mnoha společností pro online reklamu můžete spravovat také prostřednictvím amerického webu aboutads.info choices (http://www.aboutads.info/choices/) nebo webu EU „Your Online Choices“ (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices).

Mapy Google

Tento web využívá mapovou službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Mapy Google se používají v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která na webových stránkách uvádíme. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Vimeo

Tento typ služby umožňuje uživatelům prohlížet obsah hostovaný na externích platformách a interagovat s ním přímo prostřednictvím této aplikace.
Tento typ služby může být schopen shromažďovat údaje o návštěvnosti webu na stránkách, kde je služba nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.

Video na Vimeo (Vimeo, LLC)

Vimeo je služba vizualizace video obsahu poskytovaná společností Vimeo, LLC, která umožňuje této aplikaci vkládat odpovídající obsah na své stránky.

Zpracovávané osobní údaje: údaje o použití; sledovací údaje.

Místo zpracování: Spojené státy americké –Zásady ochrany osobních údajů.

CADENAS

Z našich webových stránek odkazujeme na webové stránky https://www.cadenas.de, které provozuje společnost CADENAS. Stránky provozuje společnost CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH, Berliner Allee 28 b + c, 86153 Augsburg, telefon +49 821 2 58 58 0-0, fax +49 821 2 58 58 0-999, Info@cadenas.de, www.cadenas.de

CADENAS umožňuje konfigurovat naše produkty jako data CAD a stahovat je přímo na míru vašemu systému. K tomuto účelu se musí vámi používaný prohlížeč připojit k serverům CADENAS. Společnost CADENAS tak získá informace o tom, že naše webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. CADENAS se používá v zájmu jednotné a atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Při načítání dat CAD z CADENAS se ukládají následující přihlašovací údaje, pokud nejsou k dispozici:

údaje o

 • zákaznících
 • jako je titul
 • jméno
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • adresa a firma

Zákazníci a zúčastněné strany

V případě potřeby uchováváme následující údaje zákazníků a zúčastněných stran.

Kontaktní údaje zákazníka, jako je titul, jméno a pohlaví a adresní údaje včetně e-mailu, telefonu, mobilního telefonu a e-mailové adresy nebo jiné informace potřebné pro účely oslovení

 • Funkce
 • Rozsah zastupitelského oprávnění
 • Zpracované obchodní případy
 • Případný klíč pro výměnu dat

Účelem zpracování je zpracování a předávání údajů v rámci obchodního vztahu (nebo jeho zahájení) se zákazníkem, včetně automaticky vytvářených a archivovaných textových dokumentů (např. korespondence) v těchto záležitostech.

Oprávněnost zpracování údajů vyplývá z nezbytnosti pro splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem nebo podání nabídky nebo – pokud jde o údaje naší kontaktní osoby se zákazníkem – z našeho převažujícího oprávněného zájmu, který spočívá v udržování obchodního vztahu s vámi a zpracování vašich objednávek nebo plnění smluv s vámi, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

Kromě zpracování údajů za účelem vyřizování dotazů a objednávek používáme údaje také k provádění marketingových aktivit, jako jsou marketingové kampaně s doporučením produktů a služeb, průzkumy mezi zákazníky, analýzy trhu a akce, a to e-mailem nebo poštou. Účelem zpracování osobních údajů v této souvislosti je informovat zákazníka o aktuálním vývoji produktů. Právní základ pro zpracování vyplývá z našeho převažujícího oprávněného zájmu, kterým je realizace tohoto účelu.

Proti použití osobních údajů pro reklamní účely lze kdykoli vznést námitku. K tomuto účelu stačí zaslat zprávu na adresu info@robotunits.com. Odvoláním souhlasu není dotčena oprávněnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Údaje o zákaznících budou předávány následujícím příjemcům, pokud je to nezbytné pro splnění výše uvedených účelů.

Práva uživatelů

Uživatelé mohou v souvislosti se svými údaji zpracovávanými poskytovatelem uplatňovat určitá práva.

Uživatelé mají zejména právo provést následující:

 • Kdykoli odvolat souhlasy. Pokud uživatel dříve udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, může jej kdykoli odvolat.
 • Vznést námitku proti zpracování svých údajů. Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je zpracování založeno na jiném právním základě než na souhlasu. Další informace o této problematice jsou uvedeny níže.
 • Dostávat informace o svých údajích. Uživatel má právo vědět, zda poskytovatel údaje zpracovává, být informován o jednotlivých aspektech zpracování a obdržet kopii údajů.
 • Nechat údaje zkontrolovat a opravit. Uživatel má právo zkontrolovat správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
 • Požádat o omezení zpracování svých údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo omezit zpracování svých údajů. V takovém případě poskytovatel nezpracovává údaje pro jiné účely než pro jejich uložení.
 • Požádat o vymazání nebo jiné odstranění osobních údajů. Za určitých okolností mají uživatelé právo požádat poskytovatele o vymazání svých údajů.
 • Obdržet své údaje a nechat je předat jinému správci údajů. Uživatel má právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky možné, má právo na to, aby byly bez překážek předány jiné odpovědné straně. Toto ustanovení se použije, pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu uživatele, na smlouvě, jíž je uživatel smluvní stranou, nebo na předsmluvních závazcích.
 • Podat stížnost. Uživatelé mají právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Podrobnosti o právu vznést námitku proti zpracování

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu svrchované pravomoci svěřené poskytovateli nebo za účelem ochrany oprávněných zájmů poskytovatele, může uživatel proti takovému zpracování vznést námitku, kterou odůvodní svou konkrétní situací.

Uživatelé jsou informováni o tom, že mohou kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bez udání důvodu. Zda poskytovatel zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, se uživatelé dozvědí v příslušných částech tohoto dokumentu.

Jak lze práva uplatnit

Jakékoli žádosti o uplatnění práv uživatele lze adresovat poskytovateli prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Žádosti lze uplatnit bezplatně a poskytovatel je vyřídí co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

Další informace o shromažďování a zpracování údajů

Právní opatření

Osobní údaje uživatele mohou být poskytovatelem zpracovávány pro účely vymáhání práva v rámci soudního řízení nebo při přípravě soudního řízení vyplývajícího ze skutečnosti, že tato aplikace nebo související služby nebyly řádně používány.

Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že orgány veřejné moci mohou poskytovateli uložit povinnost předat osobní údaje.

Další informace o osobních údajích uživatele

Kromě informací uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů může tato aplikace na požádání poskytnout uživateli další kontextové informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba

Tato aplikace a služby třetích stran mohou shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakce probíhající prostřednictvím této aplikace (systémové protokoly), nebo používat jiné osobní údaje (např. IP adresu) pro provozní účely a údržbu.

Informace, které nejsou zahrnuty v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Další informace o shromažďování nebo zpracování osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od poskytovatele prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.

Jak se zpracovávají požadavky „Do Not Track“

Tato aplikace nepodporuje požadavky na nesledování („Do Not Track“) od webových prohlížečů.

Informace o tom, zda integrované služby třetích stran podporují protokol nesledování, naleznou uživatelé v zásadách ochrany osobních údajů příslušné služby.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů, a to tak, že o tom bude uživatele informovat na této stránce a případně prostřednictvím této aplikace a/nebo – pokud to bude technicky a právně možné – zasláním zprávy prostřednictvím kontaktních údajů uživatele, které má poskytovatel k dispozici. Uživatelům se proto doporučuje, aby tuto stránku pravidelně navštěvovali a kontrolovali zejména datum poslední změny uvedené v dolní části stránky.

Pokud se změny týkají použití údajů na základě souhlasu uživatele, získá poskytovatel v případě potřeby nový souhlas.

Speedmaxx

Jako software pro konfigurátor produktů na našich webových stránkách používáme „Speedmaxx“. Poskytovatelem softwaru je: ACATEC Software GmbH, Am Spehrteich 12, 30989 Gehrden, Německo

Software nás podporuje v celém procesu konfigurace variant výrobků.

 1. Popis a rozsah zpracování údajů
  Při každém přístupu na naše internetové stránky náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému přistupujícího počítače.

  Přitom se shromažďují následující údaje:

  • informace o typu prohlížeče a použité verzi
  • operační systém uživatele
  • poskytovatel internetových služeb uživatele
  • IP adresa uživatele
  • datum a čas přístupu
  • webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky
  • webové stránky, na které systém uživatele přistupuje prostřednictvím našich webových stránek

  Tyto údaje jsou rovněž uloženy v souborech protokolu našeho systému. Tyto údaje se neukládají společně s dalšími osobními údaji uživatele.

 2. Právní základ pro zpracování údajů
  Právním základem pro dočasné uložení údajů a souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR.
 3. Účel zpracování údajů
  Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby bylo možné zobrazit webové stránky na počítači uživatele. Za tímto účelem musí zůstat IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace.
  Ukládání do souborů protokolu se provádí za účelem zajištění funkčnosti webových stránek. Kromě toho používáme tyto údaje k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Vyhodnocení údajů pro marketingové účely se v této souvislosti neprovádí.
  Tyto účely jsou také naším oprávněným zájmem při zpracování údajů podle ustanovení čl. 6 odst. 1 bodu 1 písm. f) GDPR.
 4. Doba uchovávání
  Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je to v okamžiku, kdy skončí příslušná relace.
  V případě ukládání dat do souborů protokolu je to nejpozději po sedmi dnech. Údaje je možné uchovávat i déle. V tomto případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo abstrahovány tak, že je již nelze přiřadit ke konkrétnímu klientovi.
 5. Možnost námitky a vyloučení
  Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do souborů protokolu je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Uživatel proto nemá možnost vznést námitku.

Společnosti skupiny Heron

 • daňoví poradci a auditoři
 • subdodavatelé/dodavatelé, kteří se podílejí na poskytování našich služeb
 • správní a finanční orgány
 • právní zástupci při upomínání a vymáhání pohledávek
 • soudy
 • poskytovatelé IT služeb

Údaje o zákaznících a zúčastněných stranách budou uchovávány až do ukončení obchodního vztahu a do uplynutí záručních lhůt, lhůt pro uplatnění nároku na náhradu škody, promlčecích lhůt a zákonných lhůt uchovávání údajů, které se na nás vztahují; a dále až do ukončení případných právních sporů, v nichž jsou údaje vyžadovány jako důkaz.

Dodavatelé/subdodavatelé

V případě potřeby uchováváme následující údaje o dodavatelích:

 • e-mailovou adresu nebo jiné informace potřebné pro oslovení, které vyplývají z moderních komunikačních prostředků
 • údaje o kontaktních osobách u dodavatelů a subdodavatelů, jako je titul, jméno a pohlaví a údaje pro oslovení, včetně telefonu, mobilního telefonu a e-mailové adresy, případně další informace nezbytné pro oslovení
 • funkce
 • rozsah zastupitelského oprávnění
  zpracované obchodní případy
  případný klíč pro výměnu dat

Účelem zpracování je zpracování a předávání údajů v rámci obchodního vztahu, včetně automaticky vytvářených a archivovaných textových dokumentů (např. korespondence) v těchto záležitostech.

Oprávněnost zpracování údajů vyplývá z nezbytnosti pro splnění smlouvy uzavřené s obchodním partnerem nebo – pokud se u něj jedná o údaje naší kontaktní osoby – z našeho převažujícího oprávněného zájmu, který spočívá v udržování obchodního vztahu s ním a plnění dodávek nebo smluv s ním, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje jsou zpracovávány v rámci plnění právních povinností vyplývajících z kontroly vývozu podle čl. 6 odst. 1 písm. c). GDPR.

Údaje dodavatelů nebo subdodavatelů budou v případě potřeby předány následujícím příjemcům:

 • společnosti skupiny Heron
 • banky pro zpracování platebních transakcí
 • daňoví poradci a auditoři
 • naši zákazníci, jako příjemci vašich služeb
 • správní a finanční orgány
 • právní zástupci při upomínání a vymáhání pohledávek
 • soudy
 • poskytovatelé IT služeb

Údaje o dodavatelích a subdodavatelích budou uchovávány až do ukončení obchodního vztahu a do uplynutí záručních lhůt, lhůt pro uplatnění nároku na náhradu škody, promlčecích lhůt a zákonných lhůt uchovávání údajů, které se na nás vztahují; a dále až do ukončení případných právních sporů, v nichž jsou údaje vyžadovány jako důkaz.

Obrazové údaje z kamerového systému

Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu, uchováváme až do obdržení jeho odvolání a dále po dobu stanovenou zákonem.

Udělené souhlasy lze kdykoli nezávisle na sobě odvolat, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracování prováděného na základě souhlasu v době před jeho odvoláním.

Účelem zpracování obrazových údajů z kamerového systému je monitorování míst, na která se vztahuje naše domovní svoboda. Zpracování těchto údajů podléhá našemu oprávněnému zájmu, který vyplývá ze zajištění bezpečnostních standardů.

Zpracování osobních údajů v rámci skupiny společností Heron.

V souvislosti se žádostmi o zaměstnání shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jako jsou:

 • kontaktní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail)
 • korespondence (koordinace termínů atd.)
 • podklady k žádosti (motivační dopis, životopis, reference, osvědčení, vzdělání a odborná příprava, jazykové znalosti, záliby, datum narození, fotografie, občanství)

Zdrojem informací je pošta, e-mail a portál pro uchazeče na našich webových stránkách.

Heron Innovations Factory GmbH je mateřskou společností skupiny společností Heron. Přihlášky na pracovní inzeráty celé skupiny společností jsou zpracovávány a uchovávány centrálně společností Heron Innovations Factory GmbH a archivovány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Kromě toho může docházet ke zpracování, ukládání a archivaci osobních údajů v rámci jednotlivých společností.

Korespondence s uchazeči probíhá buď prostřednictvím mateřské společnosti, nebo prostřednictvím jednotlivých společností.

Kromě toho mohou být údaje předány dalším společnostem v rámci skupiny Heron za účelem přezkoumání jiných podobných pracovních nabídek.

Některé společnosti skupiny Heron sídlí v zahraničí nebo tam zpracovávají vaše osobní údaje. Úroveň ochrany údajů v jiných zemích se někdy liší od úrovně ochrany údajů v Rakousku.

Následující společnosti jsou součástí skupiny Heron:

Rakousko:

 • Heron Innovations Factory GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn
 • Servus Intralogistics Holding GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn
 • Servus Intralogistics GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn
 • Robotunits GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn
 • Heron CNC-Technik GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn
 • SAFEDI Distance Control GmbH, Dr. Walter Zumtobel Straße 2, 6850 Dornbirn

Německo:
Heron Robotunits Vertriebs GmbH, Zürnstraße 5, 88048 Friedrichshafen

Itálie:
Robotunits Italia s.r.l., Z.I. Cima Gogna 68, 32041 Auronzo di Cadore

USA:
Robotunits Inc., 8 Corporate Drive, NJ 08512 Cranbury

Austrálie:
Robotunits Pty. Ltd., 23 Barrie Road, 3043 Tullamarine VIC

Pokud si toto zpracování nepřejete, obraťte se prosím na info@robotunits.com. Vaše údaje pak budou zpracovávány pouze pro účely žádosti o zaměstnání v rámci vypsané pozice, o kterou se výslovně ucházíte.

V případě žádostí o učňovskou přípravu jsou údaje uloženy na našem účtu na platformě www.laendlelehre.at pro administrativní účely. Zásady ochrany osobních údajů portálu si můžete prohlédnout na adrese www.laendlelehre.at/datenschutzerklaerung.

Právní základ pro zpracování osobních údajů: Právním základem pro zpracování údajů uchazeče je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účel zpracování údajů: Zpracování se provádí za účelem uskutečnění přijímacího řízení.

Doba uchovávání: V případě, že je uchazeč přijat do zaměstnání, budou předané údaje uchovávány za účelem uzavření pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud uchazeč nebude zaměstnán, budou podklady k žádosti o zaměstnání vymazány nejpozději sedm měsíců od oznámení rozhodnutí o zamítnutí žádosti, pokud s tímto vymazáním nejsou v rozporu žádné jiné zájmy na naší straně.

Právo vznést námitku: Uchazeči mají možnost svou žádost kdykoli stáhnout.